ترمیم زخم 

(تهیه کننده: محمد میرزایی)

ارزیابی نحوه درمان فشار خون در کارمندان شرکت ارتباطات زیرساخت سال 97

(تهیه کننده: فریبا مهاجر)

ایجاد انگیزه ، کلیدی موثر بر بهره وری

(تهیه کننده: فخری رضائی)

بررسی رابطه بین شایستگی وبرنامه ریزی جانشین پروری در شرکت ارتباطات زیرساخت

(تهیه کننده: نرگس حسینی)

 مسولیت اجتماعی شرکت ارتباطات زیرساخت (csr) طبق قانون برنامه ششم توسعه  

( تهیه کنندگان : وحید ناصری - علی احمدی -هدی سادات گوهری )

ویتامین ها

( تهیه کننده : فریبا مرزوقی )