» مستندات » نظام مدیریت کیفیت

 دستورالعمل مراحل پیگیری رفع خرابی توسط واحد ساختار
 دستورالعمل صدور اجرای DT
دستور العمل HCR& MOR
سیستم های رادیویی pm
 دستورالعمل رفع خرابی در مدیریت
 بازنگری مدیریت و تعیین اهداف
 برنامه ریزی و کنترل اهداف و برنامه ها
 خرابی سیستم های رادیویی
خط مشی کیفیت مبتنی بر استاندارد ایزو
دستورالعمل مراحل اجرایی downtime  در مراکز سوییچ
دستوالعمل اجرای طرح و دستور مداری
دستورالعمل ارائه تسهیلات رفاهی کارکنان
دستورالعمل ارزشیابی کارکنان
دستورالعمل ارزیابی تامین کنندگان
دستورالعمل اسقاط کالا و اجناس
دستورالعمل انتخاب مدرس وموسسات اموزشی خارج از شرکت
دستورالعمل آیین نامه مالی شرکت
 دستورالعمل بررسی فناوری های نوین
 دستورالعمل پایش الارم و رفع خرابی مدارات
 دستورالعمل پایش و اندازه گیری و کنترل محصول
دستورالعمل تامین یونیت اضطراری یو ار در مراکز سوییچ
دستورالعمل تدوین استانداردها
دستورالعمل تصویب و تهیه شناسنامه دوره های آموزشی جدید
دستورالعمل تعیین استراتژی
دستورالعمل رفع خرابی تجهیزات نیرو منصوبه
دستورالعمل روش انجام دستور مداری
دستورالعمل کدگذاری مدارک
 دستورالعمل مطالعات تطبیقی
دستورالعمل نظام پیشنهادات
رفع خرابی تجهیزات نیرو منصوبه در ایستگاه ها
رفع خرابی ایستگاه های زمینی ارتباطات ما
رفع خرابی ایستگاه های زمینی ارتباطات ما
رفع خرابی ایستگاه های زمینی ارتباطات ما
رفع خرابی مشترکین سرویس دیتا
 رفع خرابی مشترکین در مرکز امام
 رفع خرابی واحد امنیت دیتا
 رفع خرابی واحد انتقال دیتا
رفع خرابی واحدسرویس دیتا
رفع خرابی واحد سوییچ دیتا
رفع خرابی واحد کنترل دیتا
تجهیزات نیرو منصوبه در ایستگاه ها و مراکز PM
روش اجرایی اقدام اصلاحی و پیشگیرانه
روش اجرایی آموزش
روش اجرایی انگیزش
روش اجرایی بهبود مستمر
روش اجرایی خرید و ارزیابی تامین کنندگان
 روش اجرایی طراحی و تکوین
روش اجرایی فرایند تعیین نیازهای مشتری و واگذاری خدمات
 روش اجرایی فرایند خود ارزیابی
 روش اجرایی فرایند محاسبه و تهیه صورتحساب
روش اجرایی کالیبراسیون
 روش اجرایی کنترل و نگهداری سوابق کیفیت
 روش اجرایی مدیریت اطلاعات و پایش فرایندها
روش انجام تجهیزات مالتی پلکس PM
روش تستهای دوره ای در  کابلهای فیبر PM
روش رفع خرابی تجهیزات مالتی پلکس
روش رفع خرابی در کابلهای فیبر نوری
صدور و اجرای دان تاین دیتا
فرایند ارزیابی و رسیدگی به شکایات
فرایند پایش ، ارزیابی و کنترل محصول
فرایند کنترل مدارک
فرایند کنترل و نگهداری کالا
فرایند ممیزی داخلی
فرایند نصب و راه اندازی و پشتیبانی
فرایند نظر سنجی و اطلاع رسانی
فرایند نگهداری و مدیریت شبکه
نظامنامه مدیریت کیفیت و ایمنی و بهداشت
نقشه راه پیاده سازی استاندارد ایزو 9001 ویرا