شرکت ارتباطات زیرساخت درنشست سازمان ملی بهره وری ایران تجارب خود را ارایه داد

شرکت ارتباطات زیرساخت درنشست سازمان ملی بهره وری ایران  تجارب  خود را ارایه داد
تجارب موفق شرکت ارتباطات زیرساخت درنشست سازمان ملی بهره وری ایران برای روساودبیران کمیته های بهره وری ونمایندگان سازمانهاودستگاههای اجرایی ارائه شد .

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت ، درنشستی که سازمان ملی بهره وری ایران باحضور دکترطباطبائی یزدی رئیس سازمان ملی بهره وری ایران ، مهندس قنبری معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات ، دکترزارع مدیرکل دفترفناوری اطلاعات وتحول اداری ورئیس کمیته بهره وری شرکت وجمعی از نمایندگان سازمانهاودستگاههای اجرایی ، روساودبیران کمیته های بهره وری برگزارکرد،تجارب موفق شرکت ارتباطات زیرساخت درمسیرموفقیت پایداربارویکردمدیریت کیفیت وتعالی ارائه شدکه مورداستقبال حاضرین قرارگرفت .
۱۵ بهمن ۱۳۹۳ ۱۲:۱۲
تعداد بازدید : ۲۱۷