» رای گیری الکترونیکی » تامین کننده زیرساختهای ارتباطی

به نظر شما تامین کننده زیر ساخت‌های ارتباطی اپراتورهای ثابت و سیار (اینترنت و مکالمات) کدام یک از موارد زیر می‌باشد: