تسلیت به همکارانی که در سوگ عزیزانشان داغدار شده اند

مهر 1400
 فوت همکار علیرضا محمدی ،اداره کل کنترل و هماهنگی و پایش
 شهریور 1400
خانم استادرحیمی،دفترمدیرعامل و روابط عمومی و امور بین الملل ، در سوگ پدر
 تیر 1400
 مهندس محمدخانی،مدیریت سامانه های عملیات شبکه کسب و کار،در سوگ پدر
اردیبهشت 1400
 مهرداد فکرت نژاد،اداره کل امور تجاری ،در سوگ پدر
 لیلا طالبی ،اداره کل امور تجاری ، در سوگ پدر
 فروردین 1400
خانم مهر آراد،اداره کل توسعه سرمایه انسانی،در سوگ برادر
آقای فرج اله احمدی،مشاور مدیرعامل،در سوگ مادر
 اسفند 99
آقای عبدی،دفترمدیرعامل و روابط عمومی و امور بین الملل ،در سوگ پدر
بهمن 99
خانم استاد رحیمی،دفترمدیرعامل و روابط عمومی و امور بین الملل،در سوگ پدربزرگ
آبان 99
آقای امیرخسروی دفتر مدیرعامل و روابط عمومی و امور بین الملل ،در سوگ برادر
مهر 99
خانم اکرم روحی،دفترمدیرعامل و روابط عمومی و امور بین الملل،در سوگ پدر  و مادر
 آقای حمید علوی ،دفتر مدیرعامل روابط عمومی و امور بین الملل ،در سوگ مادر 
آقای حمید فلاح نژاد،اداره کل کنترل و هماهنگی و پایش،در سوگ پدر 
آقای علی الیاسی ،دفتر مدیرعامل روابط عمومی و امور بین الملل ،در سوگ پدر
 خانم سمیرا صدیق ،دفتر مدیرعامل روابط عمومی و امور بین الملل ،در سوگ پدر و مادر
مرداد 99

آقای ابراهیم احمدی ، اداره کل نظارت فنی ، در سوگ پدر

آقای حمید فلاح نژاد،اداره کل کنترل و هماهنگی و پایش،درسوگ فرزند 

آقای افشین شهبازی ، دفتر مدیرعامل روابط عمومی و امور بین الملل ، در سوگ پدر